Beleid

Beleid van Stichting Family4all Venray

Hieronder beschrijft de stichting de nadere uitwerking van de wijze waarop de stichting haar doel wil verwezenlijken.

De beleidsnotitie wil een richtlijn zijn voor zowel aanvrager als de stichting, maar is niet bedoeld als een bindend voorschrift waar niet van mag worden afgeweken. Iedere vraag moet op zichzelf beoordeeld worden, daarbij is de notitie een hulpmiddel.

Doelstelling:
Ondersteuning van personen in de regio Venray in situaties waarin kosten gemaakt dienen te worden in het kader van hun verblijfsprocedure en, in het bijzonder, situaties van gezinshereniging.

Voorwaarden met betrekking tot de steunverlening:
a. De vluchteling dient de aanvraag in te dienen via Stichting Welkom op weg of een door het bestuur aan te wijzen vergelijkbare professionele organisatie in de regio Venray.
b. De bijdrage aan een aanvraag voor financiële steun vanuit het Noodfonds Venray bedraagt maximaal €1000,– per huishouden. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten tot aanvullende bedragen.
c. Met het geld worden indien mogelijk reisdocumenten gekocht door de aanvragende organisatie, welke deze overhandigt aan de vluchteling en hem/haar voor ontvangst laat tekenen.
– – – – – – – – Aanvullingsclausule n.a.v. de vergadering d.d. 6 mei 2019 – – – – – – – –
Indien snel handelen gewenst is, kunnen mensen zelf hun ticket kopen. De penningmeester ontvangt direct een signaal van de aanvragende organisatie (Stichting Welkom op weg) om het ticket terug te betalen. Gezien de terugbetalingsplicht vertrouwen we erop dat de mensen het goedkoopste ticket zullen kopen en declareren.
De penningmeester stelt alle bestuursleden per e-mail op de hoogte van de betaling.
d. De geboden hulp vanuit Stichting Family4all Venray is in beginsel een lening en in een later stadium terug te betalen door de begunstigde.
Het bestuur kan na afloop van een leenovereenkomst besluiten (een deel van) de resterende lening om te zetten in een gift.
e. Degene die namens de vluchteling de steun aanvraagt, dient voldoende inzicht te hebben in de financiële situatie van de vluchteling.
f. De vluchteling ziet geen kans om op een andere manier aan geld te komen. (familie / vrienden / gemeente)
g. De aanvraag dient aan de volgende eisen te voldoen:
— > gebruikmakend van het aanvraagformulier van de stichting,
— > duidelijke motivering van de gevraagde steun,
— > duidelijke opbouw van het gevraagde bedrag,
— > uitleg over ondernomen acties om geld te verkrijgen,
— > duidelijke verifiëring van bovenstaande antwoorden a.d.h.v. bewijsstukken,
— > verantwoording van de bestede middelen van het noodfonds,
— > advies van de aanvrager.
h. Aan een besluit tot toekenning kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals begeleiding door een budgetcoach bij structurele financiële problemen.
i. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Bestuur
Het bestuur verricht zijn/haar werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt hoogstens onkostenvergoeding.
Het secretariaat is de trechter voor de aanvragen.