Aanvraagprocedure noodfonds

Aanvraagprocedure noodfonds gezinshereniging Familly4all Venray

Doel van het noodfonds is ondersteuning van personen in de regio Venray in situaties waarin kosten dienen te worden gemaakt in het kader van een verblijfsprocedure, daaronder begrepen situaties van gezinshereniging.

De aanvraag voor ondersteuning door het noodfonds kan alleen ingediend worden door een vertegenwoordiger van Stichting Welkom op Weg of een professional van een vergelijkbare stichting in de regio Venray.

Bij deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door het bestuur vastgesteld aanvraagformulier.

Omdat steun wordt verleend waar andere mogelijkheden problematisch zijn, moeten eerst alle andere mogelijkheden onderzocht zijn voordat een aanvraag bij de stichting wordt ingediend.

Aanvragen voor financiële steun worden ingediend bij de secretaris.

Besluitvorming.

De meeste aanvragen kunnen niet wachten tot de volgende reguliere vergadering, aangezien die normaal gesproken drie of vier keer per jaar plaatsvindt.

Daarom geldt de volgende procedure.

01. De secretaris gaat na of het formulier correct en volledig is ingevuld, of alle vragen voldoende zijn beantwoord en alle relevante informatie beschikbaar is. Indien nodig neemt de secretaris contact op met de aanvrager.

02. De secretaris stuurt een e-mail aan alle bestuursleden met de aanvraag, eventuele bijzonderheden en een voorstel voor afhandeling.

03. De bestuursleden reageren met akkoord of niet akkoord en eventuele opmerkingen.

04. Zijn alle bestuursleden zonder voorbehoud akkoord, dan wordt het voorstel een besluit.

05. De secretaris licht de aanvrager in over het besluit.

06. De penningmeester voert het besluit uit.  

07. De secretaris archiveert de aanvraag en correspondentie.

08. Als uit de e-mailwisseling blijkt dat er geen eenstemmigheid is, neemt de voorzitter het initiatief om een vergadering te beleggen en als bestuur de aanvraag te bespreken en alsnog een besluit te nemen.

09. Voor een goede besluitvorming kunnen de aanvrager en eventueel anderen uitgenodigd worden, het besluit wordt echter door het bestuur genomen.

10. In geval van spoed kan de voorzitter met een ander bestuurslid beslissen.

Per aanvraag kan aan gelden in totaal maximaal €1000 worden toegekend. Tegen deze beslissing op een aanvraag staan geen rechtsmiddelen open.
Family4all Venray is een particuliere stichting.